Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών του Mediterraneo Hospital, βασικός στόχος είναι η ασφάλεια και η ικανοποίηση των ασθενών και των συνοδών τους .

Για το λόγο αυτό η κλινική εφαρμόζει Σύστημα για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.
  • Ο χειρισμός των τροφίμων γίνεται πάντα με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι.
  • Η πλήρης συμμόρφωση των εμπλεκομένων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής:

1. τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2018, για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων από την κουζίνα της κλινικής,
2. ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες,
3. γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,
4. επαληθεύεται συνεχώς το εφαρμοζόμενο σύστημα με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και
εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων,
5. παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγικής
διαδικασίας,
6. εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά
νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος
εργασίας,
7. διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τις αρχές και
8. λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις των ασθενών/ συνοδών, για τη βελτίωση των παρεχόμενων
τροφίμων.
9. απασχολεί προσωπικό που με την εκπαίδευσή του έχει αποκτήσει ισχυρή Εταιρική Κουλτούρα για την
Ασφάλεια των Προϊόντων που παράγονται για τις ανάγκες των ασθενών

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους. Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι για τα τρόφιμα που σας προσφέρουμε.