Πολιτική Ενεργειακής Διαχείρισης

Η Διεύθυνση της Κλινικής Mediterraneo Hospital, με γνώμονα την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί, δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 50001:2018:

  • Δεσμευόμαστε για την επίτευξη βελτίωσης στην ενεργειακή επίδοση της Κλινικής και της εταιρείας γενικότερα, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και καλών πρακτικών
  • Εφαρμόζουμε πλήρως την Ελληνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις άλλες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί και σχετίζονται με την χρήση και κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή επίδοση της Κλινικής
  • Δεσμευόμαστε στην παροχή των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και στόχοι που τίθενται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας
  • Λαμβάνουμε υπόψη στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών μας
  • Υποστηρίζουμε την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό υπηρεσιών και προϊόντων, που λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή επίδοση κατά το στάδιο της παραγωγής και χρήσης τους
  • Μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού μας
  • Κάθε χρόνο αξιολογούμε την ενεργειακή επίδοσή μας και καθορίζομε νέους στόχους, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
  • Επιδιώκουμε την υιοθέτηση της ενεργειακής πολιτικής μας από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.

Η παρούσα πολιτική κοινοποιείται και στηρίζεται από το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρείας μας, πράγμα που είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.