Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

Το Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας έχει ως σκοπό  τη διάγνωση και θεραπεία των  αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος  με τη μέθοδο της ενδαγγειακής προσπέλασης και αποκατάστασης, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο θεραπείας, το «ανοιχτό χειρουργείο».

Διαθέτει, το σύγχρονο και προηγμένης Τεχνολογίας Αγγειογραφικό Συγκρότημα,  Philips Allura X-Per  FD 20, εξοπλισμένο με Flat Dedector και  με Τεχνολογία ΧPer Angio, εξειδικευμένο για Νευροακτινολογικές εφαρμογές δημιουργίας Τρισδιάστατων 3D-RA Αγγειογραφιών  και  Τρισδιάστατων Ψηφιακών Ενδαγγειακών Πλοηγήσεων,  καθώς και πραγματοποίησης CT- Αξονικής Τομογραφίας  και Στερεοτακτικών Επεμβάσεων.

Εφαρμογές Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

Διαγνωστικές, εκλεκτικές  ενδαρτηριακές ψηφιακές αγγειογραφίες, για τη διάγνωση παθήσεων των αγγείων του τραχήλου, του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού

Η διαγνωστική προσέγγιση των αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος γίνεται αρχικά με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους της αξονικής τομογραφίας και της μαγνητικής τομογραφίας.

Η διαγνωστική μέθοδος ολοκληρώνεται, όπου απαιτείται, με τη διενέργεια εκλεκτικής ενδαρτηριακής ψηφιακής αγγειογραφίας, η οποία αποτελεί και την πιο λεπτομερή και αναλυτική μέθοδο διάγνωσης και παραμετροποιήσης των αγγειακών παθήσεων, καθώς και μελέτης των αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών τους.

Θεραπευτική αντιμετώπιση εγκεφαλικών  ανευρυσμάτων με τη μέθοδο του εμβολισμού

Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα αποτελεί εντοπισμένη διάταση του τοιχώματος ενός αγγείου, συνήθως σε σημεία διχασμού των αρτηριών κατά την υπαραχνοειδή τους πορεία. Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα μπορούν να ραγούν και να προκαλέσουν υπαραχνοειδή αιμορραγία.Η νευροεπεμβατική μέθοδος αντιμετώπισής τους, συνίσταται στον ενδαγγειακό εκλεκτικό αποκλεισμό του ανευρυσματικού σάκου, με την εισαγωγή αποσπώμενων μικροσπειραμάτων (coils), αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη διάνοιξη του κρανίου. Παράλληλα, σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικών διατατικών καθετήρων (μπαλόνια) και ενδοπροσθέσεων (stents), προφυλάσσουμε το μητρικό αγγείο από την προβολή σπειραμάτων, εξασφαλίζοντας άριστο αποτέλεσμα.

Θεραπευτική μέθοδος εκλογής, αντιμετώπισης αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και αποκατάστασης της φυσιολογικής ροής με τη μέθοδο του εμβολισμού.

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αποτελούν παθολογικές επικοινωνίες ανάμεσα σε αρτηριακούς τροφοφόρους κλάδους και παροχετεύουσες φλέβες του εγκεφάλου. Εντός αυτών των παθολογικών αρτηριοφλεβωδών συμπλεγμάτων, παρατηρούνται υψηλές ροές μέσω των επικοινωνιών, καθώς και μορφολογικές ανωμαλίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία στο κεντρικό νευρικό σύστημα.Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση των δυσπλασιών, γίνεται με τον υπερεκλεκτικό καθετηριασμό των τροφοφόρων κλάδων με μικροκαθετήρες και τη χορήγηση, μέσω αυτών, υγρών εμβολικών υλικών, με σκοπό το ιδανικό αποτέλεσμα του πλήρους αποκλεισμού της δυσπλασίας. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές μεθόδους της χειρουργικής παρέμβασης και της στερεοτακτικής ραδιοχειρουργικής (γ-Knife), όπου αυτό απαιτείται, ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση και την αγγειοαρχιτεκτονική της επικοινωνίας.

Ενδοαυλική αποκατάσταση στενώσεων αγγείων τραχήλου και ενδοκράνιων αγγείων, με τη μέθοδο της αγγειοπλαστικής και της τοποθέτησης μεταλλικής ενδοπρόσθεσης (stent)

Η αρτηριοσκλήρυνση, με την συνοδό διακοπή της συνέχειας του ενδοθηλίου ή και την στένωση του αυλού της αρτηρίας, αποτελεί το πιο συχνό αίτιο στενώσεως των καρωτίδων αρτηριών, των σπονδυλικών αρτηριών καθώς και των άλλων ενδοκρανίων αγγείων. Η στένωση και η επακόλουθη απόφραξη των αγγείων του τραχήλου και των ενδοκράνιων αγγείων αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς στην παθογέννηση των περισσότερων εγκεφαλικών εμφράκτων. Η Επεμβατική Νευροακτινολογία, μέσω της ενδοαυλικής αντιμετώπισης, πραγματοποιεί διάνοιξη των στενωμένων αγγείων με την μέθοδο της αγγειοπλαστικής με ειδικούς διατατικούς καθετήρες (μπαλόνι) και με την τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων (stent).

Αντιμετώπιση του οξέως ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, με τις μεθόδους της φαρμακευτικής θρομβόλυσης και της  μηχανικής απόσυρσης θρόμβου

Το ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο, παραμένει η πρώτη αιτία αναπηρίας, η δεύτερη αιτία άνοιας και θανάτου, καθώς και η σημαντικότερη αιτία σοβαρών νευρολογικών προβλημάτων. Η αρτηριοσκλήρυνση, με τη συνοδό διακοπή της συνέχειας του ενδοθηλίου ή και τη στένωση του αυλού της αρτηρίας, αποτελεί συχνή αιτία ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Η αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού αγγειακού επεισοδίου γίνεται με τη μέθοδο της χορήγησης ειδικών Θρομβολυτικών φαρμάκων, είτε ενδοφλεβίως είτε ενδαρτηριακά, μέσω εκλεκτικού καθετηριασμού του προσβληθέντος αγγείου. Καθώς επίσης και με τη μέθοδο της μηχανικής απόσυρσης θρόμβων, με τη χρήση εξειδικευμένων νευροεπεμβατικών συστημάτων. Καταλυτική σημασία για την πρώιμη αποκατάσταση της εγκεφαλικής αιματικής ροής και τη βελτίωση της εγκατεστημένης νευρολογικής εικόνας, έχει η γρήγορη αναγνώριση του προβλήματος, η ταχεία μεταφορά του ασθενούς, καθώς και η έγκαιρη εφαρμογή της θρομβολυτικής θεραπείας.

Προεγχειρητικός εμβολισμός  αγγειοβριθών όγκων,  με στόχο την ελάττωση της διεγχειρητικής απώλειας αίματος κατά την αφαίρεση του όγκου

Ο προεγχειρητικός εμβολισμός αγγειοβριθών όγκων έχει ως σκοπό τη μείωση της παροχής αίματος στον όγκο μέσω των τροφοδόρων κλάδων του, με αποτέλεσμα την ελάττωση της διειγχειρητικής απώλειας αίματος κατά την αφαίρεση. Κατά συνέπεια, η χειρουργική αφαίρεση μιας βλάβης, η οποία παρουσιάζει μεγάλη αιμάτωση, γίνεται ευκολότερη και με σημαντικά χαμηλότερους χειρουργικούς κινδύνους. Όγκοι αυτής της κατηγορίας είναι τα μηνιγγιώματα, τα παραγαγγλιώματα, καθώς και οι όγκοι των οστών του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ